ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง : 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 11-13 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2218-1053-4
แฟกซ์ : 0-2218-1105
E-mail : info.hsc.cu@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา