Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

HALAL INSIGHT ISSUE 72

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

20th Anniversary of The Halal Science Center Chulalongkorn University

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ก่อตั้งขึ้นในจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้ก็ก้าวมาสู่บีที่ 20 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ฮาลาลอินไซด์ฉบับนี้จึงขอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินพันธกิจด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประทศ หรือต่างประเทศ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ งานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮาลาลอินไซด์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่นนะคะ

20th Anniversary of The Halal Science Center Chulalongkorn University

Hello readers.

The Halal Science Center was established in Chulalongkorn University. This year is the 20th year of the Halal Science Center Chulalongkorn University. This issue of Halal Insight presents the summary of last year’s performance of the Halal Science Center Chulalongkorn University, be it the mission of Halal science in the country or abroad, knowledge transfer and academic services regarding Halal science to government and private agencies, research that have been published in academic journals, and award-winning innovations. I sincerely hope that this issue of Halal Insight will be useful to all readers.

 

ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุุล
Dr. Najwa Yanya Santiworakun
บรรณาธิการ/Editor

เนื้อหาในเรื่อง...

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this