Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

H number นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งอนาคต

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

H number นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งอนาคต
ขอแสดงความยินดีแด่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อีกครั้ง กับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ

คอลัมน์ HALAL HIGTLIHGT ในเดือนนี้ นางสาวเกษิณี เกตุเลขา นักวิจัย หนึ่งในทีมที่พัฒนานวัตกรรม H Numbers จะมาพูดคุยและไขข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ โดยเริ่มจากคำถามแรกกันเลย !!
ที่มาที่ไปของนวัตกรรม H – numbers (ความคิดริเริ่ม Initiative)?
เกษิณี : จริงๆ แล้ว H – numbers เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือกับนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการจากหลายประเทศเลย อาทิเช่น ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ณ ประเทศปากีสถาน จำได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2557 การประชุมครั้งนั้นมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ถึงความจำเป็นในการจัดทำระบบรหัสสารเคมีฮาลาล หรือ H numbers นี้ โดยมองเห็นถึงการอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมฮาลาล การแข่งขันในเชิงต้นทุน และให้เกิดความได้เปรียบในเชิงมาตรฐานและคุณภาพ หากสามารถพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ได้ คงเป็นเรื่องที่ดี

ถัดมาในปี 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จึงได้นำเสนอแนวความคิดและความสำคัญของระบบการจัดจำแนกข้อมูลวัตถุดิบนี้ในการประชุม IMT-GT และได้รับอนุมัติในที่ประชุมดังกล่าวภายใต้โครงการ IQRAH หรือ Identification of Query Raw materials for Assuring Halalness และได้เริ่มต้นโครงการนับแต่ปีนั้นเป็นต้นมา 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงแนวทางการจำแนกวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในประเทศไทย

 

ภาพที่ 2 การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (Sheikhul Islam’s Majlis Ulama of Thailand)

 

ประโยชน์ของนวัตกรรม H Numbers จะสามารถพัฒนาสังคมอย่างไรบ้าง ?

เกษิณี : เมื่อพูดถึงประโยชน์ของนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลสารเคมีฮาลาล เราจัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานร่วมกับการตัดสินทางศาสนาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งด้านความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ และถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการคัดเลือกวัตถุดิบหรือสารเคมีได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคอีกด้วยค่ะ นอกจากผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองฮาลาลแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลการจัดจำหน่ายได้สะดวก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกมากขึ้น 

ภาพที่ 3 กระบวนการขอรับรองฮาลาลก่อน-หลังใช้นวัตกรรม H numbers

 

การพัฒนานวัตกรรม H – Numbers ในอนาคต จะไปในทิศทางไหนได้บ้าง ?

เกษิณี : ในอนาคตจะเกิดการขยายผลในด้านจำนวนข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทำจะรวบรวมและต่อยอดให้มีมากขึ้น รวมไปถึงการหาแนวทางในการยกระดับสินค้าที่ใช้ H numbers เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

คนทั่วไปสามารถใช้งาน H  Numbers ได้อย่างไรบ้าง ? สาธิตวิธีการตรวจรหัสผ่าน website ? (infograph)

เกษิณี : ล่าสุดเราได้พัฒนา H  Numbers ในรูปแบบแอพพลิเคชัน โดยทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลได้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ได้ตาม QR code หรือผ่านhttps://h4e.halalthai.com/

ผู้เขียน

เขียนโดย นางสาวเกษิณี เกตุเลขา

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this