Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

, , , ,

แนวทางการกระบวนการเตรียมและผลิตอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วย Covid 19

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทำให้มีการเพิ่มมาตรการรองรับการดูแลผู้ป่วยในหลากหลายแนวทาง โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel หนึ่งในภารกิจของการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลเหล่านั้น คืองานบริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ซึ่งในฉบับนี้ทางผู้เขียนจะขอนำเสนอเกี่ยวกับ แนวทางการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้ป่วยมุสลิม ในโรงพยาบาลสนามและHospitel

กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลอยู่บนพื้นฐานการเฝ้าระวังอันตราย 4 ด้าน ได้แก่ กายภาพ ชีวภาพ เคมี และ หะรอม  ในส่วนอัตรายด้านหะรอมนั้น ผู้ผลิตอาหารต้องกำจัดและจำกัดสิ่งสกปรกตามหลักศาสนา (นญิส) และสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมในการบริโภค (หะรอม) ไม่ให้ปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากนี้ต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนา  หากเป็นสัตว์ปีกและสัตว์บกต้องเป็นสัตว์ที่อนุมัติและผ่านการเชือดถูกต้องตามหลักศาสนา ผู้เชือดต้องเป็นมุสลิม ในส่วนของเครื่องปรุงรส วัตถุดิบแปรรูป ต่างๆ ต้องมีเครื่องหมายรับรอง อย. และเครื่องหมายฮาลาล จากนั้นล้างทำความสะอาดให้หมดคราบดิน คราบเลือด และอันตรายอื่นๆที่อาจปนเปื้อนสู่อาหารได้และต้องมีการล้างน้ำไหลผ่านเป็นขั้นตอนการล้างสุดท้าย [1]

ส่วนผู้ประกอบอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น หลีกเลี่ยงการใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะที่กำลังปรุงอาหาร รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย  เน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อน พร้อมแยกส่วนของกับข้าวและข้าวไม่ให้ปะปนกัน ไม่วางข้าวกล่องที่ทำเสร็จแล้วตากแดดหรือวางบนพื้น ควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้าไม่ควรนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารเน่าเสียได้[2]

แนวทางการกระบวนการผลิตข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมและผลิตอาหารฮาลาล โรงพยาบาลสนามและHospitel ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าอาหารที่รับประทานนั้น สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนา (ฮาลาล) ที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ส่งผลในการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป

แนวทางการกระบวนการเตรียมและผลิตอาหารฮาลาล

สำหรับผู้ป่วย Covid 19 ในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel

ผู้เขียน

เขียนโดย นายฟัครูดดิน  ตาเปาะโต๊ะ

Compiled by Mr.Fakrutdin  tapohtoh
อ้างอิง …

[1] ระบบคุณภาพกับการผลิตและให้บริการอาหารในโรงพยาบาล (HAL-Q) สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2564 จาก  https://www.halalscience-pn.org.

[2] กรมอนามัยย้ำ! อาหารกล่องแจกรพ.สนาม ต้องสะอาด! ไม่ทำค้างเกิน 4 ชม. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2564 จาก  https://www.hfocus.org

อ่านทั้งหมด

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this